เต็นโครงขาว-สีเขียว copy

เต็นโครงขาว-สีเขียว copy